𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗗 𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗚𝗡𝗜𝗭𝗘𝗗 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝗩𝗔𝗖𝗖𝗜𝗡𝗘𝗦. 💉
☑ Pfizer-BioNTech (Comirnaty, Tozinameran, BNT162b2)
☑ Moderna (Spikevax, mRNA-1273)
☑ AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
☑ Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
 

Comments

Popular Posts